Sektor B
1. Sva branjena područja sektora B
2. 15 Mali sliv Vuka
3. 16 Mali sliv Baranja
4. 17 Mali sliv Karašica-Vučica
5. 18 Mali sliv Županijski kanal
6. 34 Međudržavne rijeke Drava i Dunav na malim slivovima Baranja, Vuka, Karašica - Vučica i Županijski kanal
Home Home